1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนมิถุนายน 2567
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ปี 2567 วันที่ 3
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ปี 2567 วันที่ 2
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ เทศบาลตำบลนาแก จังหวัดนครพนม ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ Zero Waste ณ ชุมชนชลประทาน
5 โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 1
6 ออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้หยอดเหรียญ ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 ออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเล ภายในตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
9 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567
10 อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังบุหรี่ “โครงการวารินฯ เมืองปอดใส ไร้ควันบุหรี่”
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ภายในชุมชนแสนสำราญ
12 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ
13 ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาด ลอกท่อ และดำเนินการจัดระเบียบภายในตลาดสดเทศบาล 1
15 ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
16 ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
17 ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเลภายในตลาดสดเทศบาล 1
18 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล แห่งที่1 Big Cleaning Day
19 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการและสุ่มตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
20 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต วันที่ 2
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting