1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเลและสำรวจร้านอาหาร
2 ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
3 สำนักงานเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.
4 อบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อสม.ในโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี 2567
6 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกตรวจสอบฉลากและเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปี 2567
8 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
9 คณะกรรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
10 ประชุมสรุปผลการสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย ทางถนน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2567
12 กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ
14 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการรับสมัครผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง 28 ชุมชน เข้าร่วมการผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2567
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน Zero Waste ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
16 ออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเล
17 ประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี ประจำปี 2567
18 อบรมให้ความรู้แก่นักบริบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพุ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำส่งขยะอันตราย ภายใต้โครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting