1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมคนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมคนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมคนทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยทางคณะกรรมการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์สรุปงานและเผยแพร่ข้อมูลของโครงการดังกล่าวให้ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องตามแผนในการเตรียมความพร้อมคนเพื่อรับรองสังคมสูงวัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่1/2564

สำนักปลัดฯ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  ,มอบนโยบายการปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบัติงานในปี 2564 และวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ตามนโยบาย Thailand 4.0

Read Article

ยินดีต้อนรับนางสาวทพิดา สุยคำไฮ สมาชิกใหม่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล , นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวสุนทรี  บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ให้การต้อนรับนางสาวทพิดา สุยคำไฮ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ซึ่งได้โอนย้ายมาจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563

กองการศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 7.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล ร่วมกับประชาชนชาวเมืองวารินชำราบ ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆในเขตอำเภอวารินชำราบมารับบิณฑบาต

Read Article

มอบใบประกาศนียบัตรการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาดสด แห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณตลาดสด แห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  นำโดย นางสาวอัญญมณี เสียงเพราะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q  ประเภทแผงในตลาดสด/ร้านค้า

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting