1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา16.00 น. น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ,นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล ได้ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

Read Article

ต้อนรับนายอดิศร นุชดำรง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เดินทางประชุมติดตามผลการดำเนินงานการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังอุทกภัย ของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี,นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล ,นางธิติมา อึ้งประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการได้ให้การต้อนรับนายอดิศร นุชดำรง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ

Read Article

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล, น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนางรุ่งนภา ทับหนองฮี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ซึ่งได้โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Read Article

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเป็นการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาพิจารณาในรายละเอียด วัตถุประสงค์ และขั้นตอนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และบรรจุเป็นแผนที่จะการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563

Read Article

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ (วัดท่าบ้งมั่ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ,นายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ พร้อมด้วย งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 นำโดยนางธิปนาถ สุระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562  เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนทั่วไป และอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

Read Article

จิตอาสา อุทกภัย

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting