1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเป็นการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาพิจารณาในรายละเอียด วัตถุประสงค์ และขั้นตอนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และบรรจุเป็นแผนที่จะการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563

Read Article

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ (วัดท่าบ้งมั่ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ,นายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ พร้อมด้วย งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 นำโดยนางธิปนาถ สุระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562  เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนทั่วไป และอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะส่วนล่วงหน้า นำโดยพลอากาศโทสมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 เป็นหัวหน้าคณะในการประชุมและสำรวจพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้เรื่องโรคต่างๆ และความรู้ด้านสุขภาพ และเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล ได้เป็นประธาน ในการประชุมหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ โดยมี หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และคณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด

Read Article

จิตอาสา อุทกภัย

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting