1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>สำนักปลัดเทศบาล   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น  3  ฝ่าย  1  งาน  ดังนี้

1 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พิจารณาศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษในการบริหารงานทั่วไป กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของฝ่ายปกครอง  ติดต่อประสานงาน  วานแผน  มอบงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในฝ่าย   โดยควบคุมดูแลรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจำตัวประชาชน   ดังนี้     
1.1  งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต  การจดและจัดทำทะเบียนราษฎร  การจัดทำทะเบียนบ้าน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย  การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย  กาจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2  งานบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนว่าด้วยกฎหมายทะเบียนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน  การพิจารณาอนุญาตการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน  การออกใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  สำนักปลัดเทศบาล  ดังนี้
2.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
2.2 งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน  งานแจ้งมติ  ก.ท.จ.จังหวัด  ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ  ทราบ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบ  ดังนี้3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานงานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพงานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง  งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานมวลชนต่าง ๆ  เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4 งานการเจ้าหน้าที่
  มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอนย้ายและเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้าง  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง           งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน    การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักปลัดฯ

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting