1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. หอประชุมศาลาประชาวาริน  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิด ด้วยเครื่องมือ การสอนคิด เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของครู การนำไปปรับใช้ ในการจัดการเรียน การสอน ตามมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพไทยแลนด์ 4.0” เพื่อจัดการศึกษาแก่ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่การเรียนรู้อย่างก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางญาณผกา สารธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับสำนักคุมประพฤติอุบลราชธานีดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ ชุมชนดอนงิ้วและชุมชนกุดปลาขาว

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักคุมประพฤติอุบลราชธานี ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ Big Cleaning Day ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน ประจำปี 2562 ณ ชุมชนดอนงิ้วและชุมชนกุดปลาขาว ให้มีความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองวารินสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว และผู้ที่สัญจรไปมา

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

Read Article

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปี 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting