1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปี 2562 วันที่ 3

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. หอประชุมศาลาประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงาน แก่พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่ ในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของเทศบาล สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปี 2562 วันที่ 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. หอประชุมศาลาประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงาน แก่พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่

Read Article

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมนักเรียนเพื่อเป็นแกนนำป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมนักเรียนเพื่อเป็นแกนนำป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อฝึกตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 เทศบาล ให้เป็นแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมถึงยังเป็นการฝึกความรู้จักความมีระเบียบวินัย ความรู้รักสามัคคีให้รู้จักทำงานเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์

Read Article

ประชุมสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการสานพลัง ก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย ประจำปี 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ได้มีการประชุมสำรวจข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัย จากการบาดเจ็บทางถนน โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านผู้ใช้รถทางถนน ยานพาหนะ ร่วมป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร และเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการบริหารจัดการภายใต้โครงการสานพลัง ก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย ประจำปี 2562

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปี 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. หอประชุมศาลาประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงาน แก่พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่ ในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของเทศบาล

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 109 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting