1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 เพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะ ยากลำบาก อันเนื่องมาจาก ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดประชุมโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย เพื่อติดตามการดำเนินงานในการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และสำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากมลฑลทหารบกที่22 ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ ชุมชนกุดปลาขาว

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากมลฑลทหารบกที่22 ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ Big Cleaning Day ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน ประจำปี 2561 ณ ชุมชนกุดปลาขาว


Read Article

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 “หลักสูตรการสานพัดจากไม้ไผ่”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 หลักสูตรการสานพัดจากไม้ไผ่ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และแม่บ้าน  โดยมีกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปจำนวน 80 คนจากทั้ง 28 ชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Read Article

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบสิ่งของและช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ ณ ชุมชนกุดเป่ง

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ชุมชนกุดเป่ง นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี, นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้เดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์


Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 113 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting