1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล, เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จังหวัดสุรินทร์

Read Article

ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักปลัดฯ

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน รับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จากจังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

สำนักปลัดฯ

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จากจังหวัดชัยภูมิ

Read Article

งานทันตสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการส่งเสริมด้านทันตสุขภาพแก่ผู้พิการและผู้ให้การดูแล ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ วัดหาดสวนสุข งานทันตสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางจุฬาภรณ์  จันทศรี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมด้านทันตสุขภาพแก่ผู้พิการและผู้ให้การดูแล ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้ผู้พิการและผู้ให้การดูแล สามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตนเองและผู้อื่นได้ และอบรมให้ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายสำหรับผู้พิการเพื่อการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกายสำหรับผู้พิการ

Read Article

อบรมให้ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟม และถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมให้ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟม และถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการบริหารจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดเก็บ การคัดแยก และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยได้แบ่งกลุ่ม เป็น 3 ฐานการเรียนรู้

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 64 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting