1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล และนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ได้จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองวารินวิชาชาติ

Read Article

ต้อนรับเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม , หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายวิเชียร อุทรส  นายกเทศมนตรีตำบลโกสุมพิสัย ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2562  เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนความคิดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 – 2565 ) โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาห้าปี เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละชุมชนได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 85 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting